Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pobožnosti Svatého týdne

5. 4. 2020

SVATÝ TÝDEN

Nechme se inspirovat zbožností předků

Liturgii jednotlivých dní Svatého týdne od Květné neděle až do Neděle Zmrtvýchvstání Páně dobře známe. Letos musíme zůstat doma, kostely jsou zavřené. Pomodleme se tedy v kruhu rodinném, třeba modlitby našich předků, které už skoro upadly v zapomenutí.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Bohoslužba Květné neděle vyjadřuje radost i smutek. Radost z obřadu svěcení ratolestí s průvodem připomínajícím slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Smutek ozývá se při čtení pašijí svatého Matouše (kapitola 26, verš 14 – kapitola 27, verš 66).

Když průvod s ratolestmi obešel kostel a vracel se ke zavřeným kostelním dveřím, několik zpěváků vešlo do kostela a zazpívali první sloku chvalozpěvu Gloria, laus et honor. Kněz a lid sloku opakovali venku. Po zazpívání celého chvalozpěvu jáhen zabušil patou kříže na zavřené dveře, ty se otevřely, a průvod věřících mohl vstoupit do kostela.

Chvalozpěv GLORIA, LAUS ET HONOR:

Sláva, chvála a čest buď tobě, Kriste Králi, Vykupiteli,

jemuž mládeže chlouba zbožně zpívala Hosana.

Ty jsi Král Izraele a slavný Davidův potomek,

ve jménu Páně, Králi požehnaný, přicházíš.

Na výsostech tě chválí sbor všech nebešťanů,

zde smrtelný člověk a spolu s ním celé tvorstvo.

Lid hebrejský ti vyšel vstříc s palmami, my tě vítáme s prosbami, se sliby a hymny.

Oni tobě, k mukám se beroucímu, vzdávali chválu,

my tobě, kralujícímu, jásavou zpíváme píseň.

Oni se líbili tobě, ať se ti líbí i naše oddanost, Králi dobrý, Králi laskavý,

jemuž se vše dobré líbí.

ZELENÝ ČTVRTEK

 V tento den dal Ježíš Kristus církvi záruku své lásky – sám sebe v Nejsvětější svátosti oltářní. Po mši svaté se Nejsvětější svátost přenáší do Getsemanské zahrady, na zvlášť upravený a vyzdobený oltář, kde mohou věřící pokleknout a modlit se spolu se svým Spasitelem. I doma můžeme věnovat v tento den jednu hodinu modlitbám třeba před křížem nebo obrazem Ježíše Krista.

 

Pobožnost Svaté hodiny

Pobožnost má čtyři části. Každou čtvrthodinu si přečteme úryvek z Písma svatého, následuje tiché rozjímání, a nakonec modlitba Otče náš a Zdrávas Maria. Na začátku můžeme vždy zazpívat sloku postní písně.

První čtvrthodina

Sloka písně.

Úryvek z Písma: Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemany, a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou.“ 

Tichá adorace a rozjímání.

Modlitba: Otče náš…Zdrávas, Maria…

Druhá čtvrthodina

Sloka písně.

Úryvek z Písma: Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

Tichá adorace a rozjímání.

Modlitba: Otče náš…Zdrávas, Maria…

Třetí čtvrthodina

Sloka písně.

Úryvek z Písma: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé“. Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li to možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“ A když se vrátil, zastihl je opět spící, nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.

Tichá adorace a rozjímání.

Modlitba: Otče náš…Zdrávas, Maria…

Čtvrtá čtvrthodina

Sloka písně.

Úryvek z Písma: Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

Tichá adorace a rozjímání.

Modlitba: Otče náš…Zdrávas, Maria…

VELKÝ PÁTEK

Je dnem velkého smutku církve a zároveň dnem přísného postu. Toho dne se lidstvu připomíná, že zemřel Spasitel, vtělený Boží Syn, za hříchy světa. V tento den je pobožnost Křížové cesty nejvhodnější modlitbou.

 

Výčitky Spasitelovy

Lide můj, co jsem ti učinil, nebo čím jsem tě zarmoutil, odpověz mi!

Za to, že jsem tě vyvedl z egyptské země,

tys dal těžký kříž svému Spasiteli.

Já jsem pro tebe bičoval Egypt s jeho prvorozenými,

ale tys mě zbičovaného vydal na smrt.

Já jsem tě vyvedl z Egypta, potopil faraona v Rudém moři,

a tys mě vydal do rukou knížat světa.

Já jsem před tebou otevřel moře,

 a tys otevřel můj bok kopím.

Já jsem šel před tebou ve sloupu oblakovém,

a tys mě vedl před soudný stolec Pilátův.

Já jsem tě na poušti sytil manou,

a tys mě bičoval a bil mou tvář.

Já jsem tě napájel vodou ze skály,

 a tys podal mým rtům ocet a hořkou žluč.

Já jsem pro tebe zahubil krále kananejské,

a tys posměšně bil mou hlavu.

Já jsem ti daroval královské žezlo,

a tys za to vložil trnovou korunu na mou hlavu.

Já jsem tě vyvýšil velkou mocí,

 a tys rozepjal mé tělo na dřevo kříže.

Lide můj, co jsem ti učinil, nebo čím jsem tě zarmoutil, odpověz mi!

Tvému kříži se klaníme, Pane, a tvé svaté vzkříšení slavíme, neboť skrze dřevo přišla radost na celý svět.

Bůh se nad námi smiluj a žehnej nám, vyjasni svou tvář a smiluj se nad námi!

BÍLÁ SOBOTA

Je to den velmi tichý, nekonají se bohoslužby až do setmění. Využijme čas například k přečtení všech dvanácti proroctví, která se četla o této Veliké noci. Každou hodinu od rána až do večera věnujme pár minut naslouchání Božímu slovu. Po setmění pak zapalme svíčku v okně, obnovíme tak krásný křesťanský zvyk.

PRVNÍ PROROCTVÍ:      První kniha Mojžíšova, kapitola 1, verš 1 – kapitola 2, verš 2.

DRUHÉ PROROCTVÍ:    První kniha Mojžíšova, kapitola 5,6,7 a 8.

TŘETÍ PROROCTVÍ:      První kniha Mojžíšova, kapitola 22, verš 1-18.

ČTVRTÉ PROROCTVÍ:   Druhá kniha Mojžíšova, kapitola 14, verš 15 –

kapitola 15, verš 1.

PÁTÉ PROROCTVÍ:       Kniha proroka Izajáše, kapitola 54, verš 5-14.

ŠESTÉ PROROCTVÍ:     Kniha proroka Barucha, kapitola 3, verš 9 – kapitola 4, verš 4.

SEDMÉ PROROCTVÍ:    Kniha proroka Ezechiela,kapitola 36, verš 16-28.

OSMÉ PROROCTVÍ:      Kniha proroka Izajáše, kapitola 4, verš 1-6.

DEVÁTÉ PROROCTVÍ: Druhá kniha Mojžíšova, kapitola 12, verš 1-11.

DESÁTÉ PROROCTVÍ: Kniha proroka Jonáše, kapitola 3, verš 1-10.

JEDENÁCTÉ PROROCTVÍ: Pátá kniha Mojžíšova, kapitola 31, verš 22-30.

DVANÁCTÉ PROROCTVÍ: Kniha proroka Daniela, kapitola 3, verš 1-24.

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ

Je nejslavnějším dnem církevního roku. Kristus vstal z mrtvých!

Velikonoční sekvence

Oběti velikonoční, křesťané, chválu vzdejme!

Beránek spasil ovce, Kristus nevinný za nás hříšné

zas usmířil svého Otce. Smrt a život se střetly,

podivný souboj svedly. Pán žití usmrcen, vládne živý!

Marie, kam jsi ráno šla, řekni nám, cos viděla?

Prázdný hrob, Krista živého, a slávu zřela jsem Vzkříšeného.

Anděly svědčící, roušku, šaty ležící!

Vstal Kristus, naše naděje. Jde před námi do Galileje.

Že vstal Kristus vpravdě z mrtvých, to je zcela jisté.

Smiluj se nad námi, vítězný Kriste. Amen! Aleluja!