Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAPLE

KAPLE FILIÁLNÍ KE KOSTELU V JEZNÉ

KAPLE SV. ANNY V PŇOVANECH

Jednolodní kaple byla postavena v 17. století v raně barokním slohu. Je krytá valbovou střechou s lucernou a cibulovitou stříškou.

Kněžiště je uzavřeno trojbokým závěrem, v průběhu oprav v něm byla objevena starší (zřejmě gotická) barevná výmalba ve stylu jakési tapety, loď je o něco mladší, je sklenuta nepravou klenbou a vždy byla pouze vybílena.

Původní hlavní oltář pocházel z konce 17. století, byl bohatě zdobený řezbou, sochu sv. Anny Samotřetí doprovázely sochy mučednic: sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Dorota, sv. Apolonie a sv. Voršila. V 60. letech 20. století byl oltář rozebrán (nejcennější střední část odvezena) a tím zničen. Ve stejné době zmizely i varhany a kazatelna. Mobiliář kaple byl úplně rozkraden v 90. letech 20. století, zmizelo vše cenné i bezcenné, jako poslední v roce 1999 zvon.

Kaple byla naposledy důkladně opravena roku 1884 hrabětem Stadionem, tehdejším majitelem pňovanského zámku. Částečné opravy se dočkala v roce 1960. Od roku 2006 do roku 2019 probíhala další generální oprava, podařilo se opravit celý krov, strop, střechu a věžičku, vymalovat a vybavit interiér. Kaple byla slavnostně posvěcena 19. října 2019 a od té doby opět slouží svému účelu.

Kaple je majetkem Farnosti Nýřany, svátek slaví 26. července.

KAPLE SV. VAVŘINCE V ÚLICÍCH

Jednoduchá kaple bez věže byla zbudována na konci 16. století a její podoba se dodnes téměř nezměnila. Renesanční nápis nad vchodem upomíná na zakladatele kaple, Kryštofa z Úlic a Plešnic, který kapli vystavěl na přání své manželky Anny Žofie Nebílovské z Drahobuze. Na stěnách kaple dříve bývala umístěna dřevěná barokní socha sv. Jana Nepomuckého a socha Madony s Dítětem, na hlavním oltáři stávala socha sv. Vavřince a sv. Heleny s křížem, všechny byly z bezpečnostních důvodů odvezeny a uloženy v depozitářích. Socha Panny Marie na půlměsíci byla bohužel odcizena. 

Po generální opravě kaple se do ní už nevrátil žádný mobiliář. 

Tři náhrobní kameny upomínají na majitele panství a patrony kostela. Nejstarší, barokní, je uložen v podlaze, nese erb pánů Úlických z Plešnic (konvice) a uzavírá vchod do malé hrobky. Na jihovýchodní stěně presbytáře je umístěn náhrobník z roku 1718 připomínající Heinricha Sigmunda, svobodného pána ze Schirndingu. Nejmladší kámen je datován 1774 a nese jméno Josefa Václava, svobodného pána ze Schirndingu, rytmistra dragounského regimentu bavorského prince Ferdinanda.

Zvenku na východní stěně kostela je do zdi vestavěn reliéfní kříž se staročeským nápisem Raněn jest pro nepravosti naše, přikován jest pro hříchy naše.“

Kaple je majetkem Obce Úlice. Svátek slaví 10. srpna.

 

KAPLE SV. DIVIŠE NA HRACHOLUSKÁCH

Byla zbudována roku 1682 Vilémem Leopoldem z Říčan a Úlic. Je to šestiboká kaple s věží na jižní straně a vchodem do krypty na západní straně, je kryta tzv. vlašskou čepicí se šestibokou lucernou na vrcholu. Kupole kaple je rozdělena do šesti dílů, na nichž jsou fresky od Václava Schmidta z roku 1735 zobrazující výjevy ze života Panny Marie. V lucerně je zobrazena Nejsvětější Trojice.  Tyto fresky jsou nyní nejcennějším pokladem kaple, protože vnitřní zařízení bylo dílem rozkradeno, dílem z bezpečnostních důvodů odvezeno.

Nádherný hlavní oltář byl odvezen k restaurování do muzea v Mariánské Týnici, kde zůstal dodnes. Barokní varhany byly kompletně rozkradeny, stejně tak i další vybavení kaple. Hrobka pod kaplí patří rodině Jakschů z Wartenhorstu, posledním majitelům hracholuského panství. Ti také provedli roku 1916 poslední generální opravu kaple.

Kaple je v majetkem obce Úlice, která roku 2002 opravila střechu a omítku. Svátek slaví 9.října.

KAPLIČKA PANNY MARIE LURDSKÉ VE KNÍJÍCH

Jen podle obrazů v interiéru můžeme soudit, že se jedná o kapli Panny Marie Lurdské, jinak o ní neexistují žádné záznamy. Byla postavena uprostřed kruhové návsi někdy v polovině 19. století, je to jednoduchá čtvercová stavba se zvoničkou na vrcholu.

Vybavení není původní, tvoří ho pouze dřevěný kříž, dva svícny a dva obrazy.

Kaplička je v majetku Obce Úlice, dříve se v ní konaly májové pobožnosti, nyní není nijak využívána, pouze  je zvykem při úmrtí někoho z obce zazvonit na umíráček.

KAPLIČKA PANNY MARIE BOLESTNÉ V PLEŠNICÍCH

Čtyřboká zděná kaple pochází z 1. pol. 18. století. Interiér je zcela zaplněn krásnými freskami z téže doby. Naproti vchodu je obraz Panny Marie Bolestné, nad ním andělé nesoucí kříž do nebe. Po stranách velké fresky sv. Vojtěcha a sv. Václava. Malé fresky znázorňují čtyři církevní otce,  a to  sv. Augustina, sv. Ambrože, sv. Řehoře a sv. Jeronýma, a čtyři české patrony, které lze vzhledem ke stavu fresek jen těžko identifikovat, pravděpodobně se jedná o sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Víta a sv. Zikmunda.

Kaple byla zrestaurována nákladem obce Plešnice a byl do ní pořízen nový zvon.

Svátek slaví 15. září.

KAPLE FILIÁLNÍ KE KOSTELU V ÚHERCÍCH

KAPLE PANNY MARIE VE ZBŮCHU

Je to jednoduchá klasicistní kaple stojící uprostřed návsi.

První zmínku o ní máme v archivu z roku 1859, ale pochází už z první poloviny 19. století.

Roku 1914 posvětil úherecký farář zvon pro kapli.

Roku 1928 byla kaple opravena a roku 1935 bylo do ní zavedeno elektrické osvětlení.

V 90. letech 20. století byla kaple opravena, bohužel také vykradena.

Z  původního vybavení  se nedochovalo téměř nic, v kapli zbyl pouze velký dřevěný kříž na stěně.

Svátek slaví spolu s kostelem v Úhercích 19. března.

 

KAPLE SV. ANNY V LÍNÍCH

Zděná šestiboká kaple pochází z 18. století, s cibulovitou věžičkou na vrcholu.

Na dřevěném vyřezávaném oltáříku byl původně obraz svaté Anny a také soška sv. Anny.

Nyní jsou v kapli pouze bezcenné tištěné obrazy.

 Ve věžičce je zavěšen zvonek z roku 1767 zdobený reliéfem kříže a ornamenty, darovaný Josefem Wienerem. Někdy je uváděné i zasvěcení sv. Václavu.

Svátek slaví 26. července.

 

​KAPLE V ČERVENÉM ÚJEZDU

Pochází z první poloviny 19. století, je zděná, obdélníkového půdorysu. Nad střechou je vztyčena šestiboká zvonice s helmicí, zakončená křížkem. Uvnitř najdeme sochu a obraz Panny Marie.

 

KAPLE FILIÁLNÍ KE KOSTELU V HEŘMANOVĚ HUTI

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE VLKÝŠI

Kaple byla postavena v barokním slohu roku 1763 Janem Františkem z Vídršperku, tehdejším zámeckým pánem, jehož erb je umístěn nad vchodem do kaple.

Kaple má oválný půdorys s obdélníkovou předsíní a dvěma oválnými oratořemi přistavěnými po stranách. Vnější omítka je zdobena pilastry.

Na věžičce bývaly dva zvonky, nyní tam zbyl jen jeden. 

Roku 1906 byla kaple důkladně opravena, ale od té doby už jenom chátrala. Postupně zmizelo veškeré vnitřní vybavení, střechou zatékalo a ve stropě se objevila hniloba a díry.

Soukromý podnikatel, který získal přilehlý zámeček, slíbil zničenou kapli opravit a svůj slib skutečně dodržel.

Roku 2000 byla kaple znovu vysvěcena a nově vybavena moderním oltářem, lavicemi a dalším inventářem.

Svátek slaví 16. května.

 

​KAPLE VŠECH SVATÝCH V DOLNÍCH SEKYŘANECH

Kaple stávala uprostřed návsi. Jako mnoho podobných staveb byla po 2. světové válce zanedbávána a na konci 20. století zbořena.

Na jejím místě byla roku 2007 postavena nová jednoduchá kaple, uvnitř několik obrázků.

V interiéru kaple bývalo více křížů a svícnů, obraz Nejsvětějšího Srdce Panny Marie a také dřevěná soška vyřezaná jakýmsi lidovým umělcem, která pravděpodobně zobrazuje Pannu Marii (nebo možná Pražské Jezulátko), a je určena k oblékání do látkových šatečků. Jako jediná se dochovala a je uložena v depozitáři.

Svátek slaví 1. listopadu.

 

​KAPLIČKA V DOLNÍCH SEKYŘANECH

Skromná jednoduchá stavba u silnice ze Sekyřan do Nýřan.  Podle farní kroniky byla postavena a vysvěcena roku 1872 jako "betkapelle", tj. prosebná kaple. Její vybavení bylo odvezeno v 80. letech při opravě, a už pro jistotu nebylo vráceno zpět. Interiér zdobily sochy dvou benediktinských světců, svícny a obrazy.

 

KAPLIČKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE KBELANECH

Je také zasvěcena svatému Prokopu. Není známo přesné datum její stavby, pochází pravděpodobně z 19. století. Nad oltáříkem visí jednoduchý obraz Navštívení Panny Marie, tj. Maria se vítá se svatou Alžbětou.

Ve skříňce pod oltářem je obnovená soška Pražského Jezulátka, opravená a nově oblečená roku 2008.

Také soška Panny Marie Lurdské byla opravena a vnitřní vybavení bylo lépe uspořádáno.

Kaple byla na žádost obce Kbelany nově posvěcena roku 2007, bohoslužby se tehdy účastnilo asi sto lidí.

​Svátek slaví 31. května.

​KAPLE (zvonička) V HEŘMANOVĚ HUTI

Stojí na severovýchodním okraji obce, v malém parku. Není známo její zasvěcení, ani doba postavení. Na vrcholu má čtyřbokou zvonici zakončenou křížkem. Vybavení tvoří obrázky svatých. Bývalo zvykem zvonit v této kapličce na zvon v případě úmrtí některého z vesničanů.

 

KAPLE FILIÁLNÍ KE KOSTELU V NÝŘANECH

KAPLE SV. DUCHA V DOUBRAVĚ

Pochází pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století. Jednoduchá čtvercová kaple tvoří skromnou dominantu uprostřed návsi. Kolem dveří a oken ji zdobí tzv. barokní rámování.

Interiér kapličky byl před opravou v 90. letech 20. století vyklizen, po opravě nebyl z bezpečnostních důvodů inventář do kapličky vrácen, ale odvezen do depozitáře. Nejcennější socha svatého Ambrože ale byla stejně ještě před vyklizením ukradena.

Kaple je majetkem Města Nýřany, není nijak využívána.

Svátek slaví 7. neděli po Velikonocích.